Termat dhe politikat WebProm


1.Kushtet e përdorimit
WebProm është një agjenci reklamuese që ofron një platformë miqësore për ndërveprimin ndërmjet webmasters dhe reklamuesit në faqen e internetit www.webprom.xyz).

Përdorimi i faqes së internetit të www.webprom.xyz i nënshtrohet pajtueshmërisë me këto kushte të përdorimit të internetit (më tej “Kushtet” ose “Termat”). Këto Kushte do të zbatohen gjithashtu për çdo përdorim gjyqësor të shërbimit. Duke përdorur shërbimin, ju pranoni këto Kushte. Nëse nuk pajtoheni me këto Kushte, ju lutem ndaloni nga çdo përdorim i këtij shërbimi. Këto terma përfshijnë kushtet e përdorimit të internetit nga publikuesi dhe / reklamuesi për qëllimet e mësipërme. WebProm rezervon të drejtën për të ndryshuar kushtet e përdorimit në çdo kohë duke postuar termat e përdorimit të përditësuar në faqen e internetit, pa ndonjë njoftim paraprak për reklamuesit dhe / webmasters me e-mail ose ndryshe.

Është përgjegjësi e përdoruesit të kontrollojë rregullisht faqen e internetit https://webprom.xyz/pages/terms për çdo përditësim në Kushtet e Përdorimit. Përdoruesi konsiderohet të ketë pranuar ndryshimet e tilla në mënyrë të parazgjedhur. (Ne nuk kemi përgjegjësi për informimin e përdoruesve).

2. Krijimi dhe përdorimi i një llogarie
Kur regjistroni në faqen e internetit për të krijuar një llogari, pranoni dhe konfirmoni se jeni të paktën 18 vjeç ose nën juridiksionin e vendit tuaj të banimit, mosha juaj ju lejon të përdorni shërbimin dhe jeni plotësisht i aftë dhe plotësisht dakord me këto Kushte të Përdorimit. Nëse përfaqësoni interesat e një subjekti juridik për qëllimin e të cilit krijoni një llogari, ju vërtetoni që jeni përfaqësues ligjor i këtij personi juridik.

3. Leja e kufizuar e përdorimit:
WebProm ju jep juve një licencë të pakomunikueshme dhe jo ekskluzive për të përdorur faqen e internetit në mënyrë që të zbatoni aktivitetet reklamuese, por nuk ju jep të drejtën për ndonjë aktivitet tjetër tregtar.

Licenca juaj është e vlefshme deri në përfundimin e përdorimit të faqes së internetit. Kjo licencë do të përfundojë nëse nuk i përmbushni kushtet e përdorimit të internetit. Përveç kësaj, WebProm nuk do të ketë asnjë detyrim t’ju njoftojë për përfundimin e tillë.

WebProm, si pronar i faqes së internetit, gjithashtu ka të drejta të tjera përveç sa më sipër.

4. Rregullat dhe kufizimet:
Në lidhje me përdorimin tuaj të Faqes dhe Llogarisë, ju pranoni se:

4/1 Përjashtoni WebProm nga përgjegjësia për gabime në raportimin statistikor (ju pranoni dhe pajtoheni që statistikat janë subjekt i shqyrtimit vetëm për arsye që përfshijnë trajtimin e gabimeve, klikimeve mashtruese etj.) Si rregull, statistikat përditësohen në kohë reale. Statistikat e prodhuara nga WebProm, konsiderohen të vetmet fakte të vërteta që meren për bazë. Për cdo problemë që ju mund të keni gjatë përdorimit të llogarisë ju duhet të kontaktoni vetëm në email zyrtare info@webprom.xyz, pasi cdo pergjigje që mund të merni nga kanalet e tjera nuk do të quhet e vlefshme.

4/2 Na njoftoni për email nëse doni të mbyllni përherë llogarinë tuaj, ose mund ta fshini vetë.

4/3 Pranoni kushtet e pagesës nga WebProm, dhe kështu me radhë, të shfaqura në Website ose dërguar me e-mail.

4/4 Pagesa mund të tërhiqet nga publikuesit ndërmjet bankës, kur limiti i fitimit të tyre të arrinë 100$. Gjithashtu në fitimin tuaj do të mbahen edhe taksa të ndryshme te cilat duhen deklaruar ne organet kompetente.

4/5 Pagesa mund të tërhiqet nga publikuesit në mometin që mbushë një muaj ose më shumë nga dërgimi i kërkesës për tërheqje. (Mbasi në periudhën 1 mujore trafiku që ju keni sjellë analizohet)

4/6 Pagesat kryhen ndërmjet bankës. (Keshillohet që publikuesit llogarin e tyre duhet ta kenë në Crendis Bank, në raste të kundërt komisioni i transfertës bankare do të paguhet nga ju)

4/7 WebProm ka të drejtë në rastë se shikohet se një pjesë e trafikut tuaj është FROUD ka të drejt të pezulloj të gjithë buxhetin që ju këni në llogarinë tuaj.

4/8 WebProm ka të drejtë që të vendosi web-in tuaj në “Black List” në rastë se thyeni politikat e kësaj platforme.

5 Në lidhje me përdorimin tuaj të Faqes dhe të llogarisë suaj, ju pranoni:

5/1 Të mos thyejnë rregullat, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, Politikën e Privatësisë ose ndonjë marrëveshje ose rregullore tjetër që është postuar në WebProm

5/2 Të mos shkelin ligjet, vendimet ose rregulloret në fuqi, duke përfshirë, por pa u kufizuar në rregulloret e zbatueshme për aktivitetet reklamuese, shërbimet financiare, mbrojtjen e konsumatorit, konkurrencën e pandershme, ndalimin e diskriminimit, racizmin, nacionalizmin.

5/3 Të mos ofrojë ose të shpërndajë mallra, shërbime, skema dhe veprime të falsifikuara (për shembull skema e parave të shpejta), skema piramidale dhe të mos përfshiheni në ndonjë aktivitet të padrejtë mashtrues.

5/4 Të mos shkelin të drejtat e autorit, patentat, të drejtat e markës tregtare, sekret tregtar ose të drejta të tjera të pronësisë intelektuale, si dhe të drejtat e publicitetit ose privatësisë së çdo personi.

5/6 mos e shkelësh konfidencialitetin dhe të mos zbulosh obligimet që ke me palët e tjera;

5/7 Të heqësh çdo të dhënë reklamimi nëse është: shpifëse, pornografike, kërcënuese dhe nxitëse për dhunë, poshtëroni ose dëmtojnë një person ose grup njerëzish , gjininë, orientimin seksual, racën, përkatësinë etnike, moshën ose aftësinë e kufizuar.

5/8 Të përmbajnë informata të rreme, të pasakta ose mashtruese.

6. JENI TË NDALUAR:

6/1 Të grumbullojë ose shpërndajë çdo informacion mbi çdo përdorues tjetër të faqes së internetit ose pronarëve të llogarive, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, të dhëna personale ose informacione, ose përdorin informacion të tillë për qëllime marketingu, përveç nëse ju merrni leje nga këta përdorues dhe pronarë të llogarive.

6/2 Të ofrojë ose përndryshe të shpërndajë çdo formë shërbimesh seksuale, duke përfshirë, por pa u kufizuar në çdo material dhe shërbime pornografike, çdo material dhe shërbim që kërkon kufirin e moshës dhe kështu me radhë.

7. Copyright
Përmbajtja, grafika, dizajni dhe çështje të tjera që lidhen me faqen e internetit të WebProm mbrohen në përputhje me ligjet e të drejtave të autorit, markave tregtare dhe të drejtave të tjera pronësore (duke përfshirë, por pa u kufizuar në të drejtat e pronësisë intelektuale). Kopjimi, riprodhimi, inkuadrimi, përdorimi ose publikimi i ndonjë çështjeje të tillë ose ndonjë pjese të faqes së internetit është rreptësisht e ndaluar.

8. Përmbajtja e reklamave
Ju, si një reklamues, jeni krejtësisht përgjegjës për të gjithë përmbajtjen e shpalljes që po dërgoni për t’u shfaqur. WebProm nuk kontrollon përmbajtjen dhe nuk është përgjegjës për saktësinë, integritetin ose cilësinë e çdo përmbajtjeje. Në asnjë rrethanë, WebProm nuk do të jetë përgjegjës në asnjë mënyrë për çdo Përmbajtje, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, gabime apo lëshime, ose ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo lloji të shkaktuar si pasojë e përdorimit të ndonjë përmbajtjeje. Ju pranoni që ju duhet të vlerësoni dhe të mbani të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e materialeve tuaja reklamuese.

WebProm nuk merr asnjë përgjegjësi për operacionet e pandërprerë të internetit në asnjë rrethanë. Aktivitetet e mirëmbajtjes së faqes mund të shfaqen në çdo kohë. Web faqja nuk mban përgjegjësi për veprimet e Webmasters në asnjë rrethanë. WebProm mund të bllokojë Webmasters në çdo kohë pa dhënë ndonjë bazë dhe të ndalojë pagesat në rast dyshimi për zbatimin me veprimet e fundit që shkelin rregullat e internetit dhe fushatën reklamuese. WebProm mund të bllokojë reklamuesit në rast të shkeljes së të drejtave të palëve të treta nga përmbajtja e materialeve reklamuese, të cilat do të njihen në Website, si dhe në rast të vonesës në pagesë.

Statistikat mbi aktivitetin reklamues të operuar në faqen e internetit konsiderohet të jenë burimi i vetëm i besueshëm i të dhënave.